Anjeli Reiki  » CEK » CEK Bohoslužby, kňazi »

CEK Bohoslužby, kňazi

CEK je interreligiózna cirkev.

Okrem vlastných kňazov nemá CEK žiadnych členov.
K Bohoslužbám pozývame všetkých ľudí.
Všetkých, ktorí môžu a chcú zdieľať naše ideály.

Všetkých, ktorí sa zúčastnia Bohoslužby CEK, prosíme, aby si zobrali to, čo ich zaujalo a oslovilo, do svojich náboženských spoločenstiev.

V cirkevnej službe CEK sú navzájom ženy aj muži rovní.
V CEK sú všetky hodnosti dostupné aj ženám.

Kňazi a kňažky CEK majú slobodu žiť svoj život tak, ako chcú.
Smú sa sobášiť, mať deti aj žiť spolu v inej forme spolunažívania.

Cieľom CEK je, aby kňazi spoznali Boha v celej Jeho mnohotvárnosti.
Bez obmedzovania pravidlami a rituálmi, ktoré vymysleli ľudia.
Zastávame názor, že nie je úlohou cirkvi predpisovať ľuďom, ako majú žiť.
Tým by bola obmedzovaná sloboda, ktorú ľuďom dal Boh.
Boli by obmedzované učebné procesy človeka.

Preto akceptujeme spolužitie partnerov rovnakého pohlavia a s láskou im udelíme aj Požehnanie partnerského zväzku.


V plnej miere rešpektujeme zákony Slovenskej republiky. Aj zákon č. 36/2005 definuje manželstvo ako „...zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom“.

Akceptujeme partnerské zväzky viacerých partnerov a aj týmto ľudom udelíme Požehnanie ich partnerského zväzku.
Požehnanie partnerského zväzku uzatvárame sľubom, že istý čas spoločne prechádzame učebným procesom.

Na základe našej viery nie je pre nás manželstvo, resp. partnerský zväzok nezrušiteľný.